ĐĂNG KÝ MÔN HỌC LỰA CHỌN 2016-2017

Chọn khối các con đang học trong năm nay để đăng ký môn lựa chọn cho năm học 2016 - 2017

ĐĂNG KÝ CHO HỌC SINH KHỐI 9 

Để xem thêm chi tiết của các khoá học lựa chọn, vui lòng truy cập vào tài khoản Moodle của Olympia và chọn khoá học ELECTIVES 2016-2017

Chọn khối các con đang học trong năm nay để đăng ký môn lựa chọn cho năm học 2016 - 2017

ĐĂNG KÝ CHO HỌC SINH KHỐI 10

Để xem thêm chi tiết của các khoá học lựa chọn, vui lòng truy cập vào tài khoản Moodle của Olympia và chọn khoá học ELECTIVES 2016-2017

Chọn khối các con đang học trong năm nay để đăng ký môn lựa chọn cho năm học 2016 - 2017

ĐĂNG KÝ CHO HỌC SINH KHỐI 11

Để xem thêm chi tiết của các khoá học lựa chọn, vui lòng truy cập vào tài khoản Moodle của Olympia và chọn khoá học ELECTIVES 2016-2017

 

Chọn khối các con đang học trong năm nay để đăng ký môn lựa chọn cho năm học 2016 - 2017

ĐĂNG KÝ CHO HỌC SINH KHỐI 12

Để xem thêm chi tiết của các khoá học lựa chọn, vui lòng truy cập vào tài khoản Moodle của Olympia và chọn khoá học ELECTIVES 2016-2017