Định hướng phát triển chương trình

Là trường Việt Nam, chương trình giáo dục ở Olympia đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình quốc gia. Đồng thời, nhà trường tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa của giáo dục thế giới để chuẩn bị cho học sinh khả năng hội nhập và học tập trong các môi trường giáo dục quốc tế, cũng như thành công trên các ngả đường tương lai với tinh thần học tập suốt đời.

Chương trình có sự liên thông, kết nối giữa các cấp học và đặc biệt quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa Việt trong thế hệ trẻ. Lộ trình phát triển Tiếng Anh được thiết kế khoa học theo chuẩn quốc tế, xuyên suốt các cấp học và tăng cường trong một số môn học khác như Toán, Khoa học, Kịch nghệ. Chương trình Song Bằng Quốc Tế tạo cơ hội cho học sinh được theo học toàn bộ chương trình chuẩn Hoa Kỳ và nhận bằng Tú Tài Mỹ, bao gồm một năm học trọn vẹn ở Mỹ.

Chú trọng hình thành và phát triển những năng lực cốt lõi của công dân thế kỷ 21, bao gồm: tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp và hợp tác để sẵn sàng giải quyết các tình huống của cuộc sống đang liên tục biến đổi.

Chương trình giáo dục tăng cường kết nối tri thức với cuộc sống, thúc đẩy học tập kiến tạo, học qua trải nghiệm với các chủ đề tích hợp; vận dụng đa dạng các phương pháp dạy học hiện đại, phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo và tôi luyện ý chí của học sinh như: dạy học khám phá, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo tình huống, dạy học theo dự án, tích hợp công nghệ thông tin trong dạy học.

Thông qua các hình thức dạy học phân hóa, các câu lạc bộ và nội dung tự chọn, học sinh được khơi gợi niềm đam mê, phát triển hứng thú, phát huy tiềm năng cá nhân trong môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, dân chủ.